Посетете ни всеки ден от 07:00:00ч. до 22:00:00 ч.

Позвънете: 0877618373

ЗАПИШЕТЕ ЧАС

Услуги

Консултация с логопед

Широка палитра от терапевтични подходи с цел превенция или при констатирани проблеми в говорното, езиково и комуникативно развитие. Консултирайте се

Логопедична консултация за деца, младежи и възрастни при:

 • Проблеми в артикулацията (фонологични нарушения, дислалия). Изразяват се в липса, замяна, изопачено или неправилно произнасяне на звук или група от звукове;
 • Проблеми в говора при вродена цепка на устната и/или небцето и велофарингиална недостатъчност (ринолалия);
 • Проблеми в говора вследствие на детска церебрална парализа (дизартрия). *Резултатът е неясен говор със силно увредено звукопроизношение, при което страдат дишането, фонацията и артикулацията ( с или без дефицит в познанието и езика);
 • Проблеми в говора вследствие апраксия, диспраксия;
 • Аномалии в качествата, височината, силата и тембъра на гласа поради лоша хигиена на гласа, функционални или органични причини (гласови нарушения – афония, дисфония, ринофония);
 • Нарушения в плавността на речта (физиологично заекване, заекване на развитието, невротично заекване, неврозоподобно заекване, запъване, патологично бърз говор (тахилалия), патологично бавен говор (брадилалия).
 • Промяна в плавността темпа, ритъма и интонацията на речта вследстие въздействието на остра психична травма, стрес или при наличие на дискретна органична патология.
 • Несформираност на езиковата система (късно проговаряне, забавено езиково развитие, общо недоразвитие на речта, специфични разстройства в развитието на речта и езиковата система, алалия)
 • Вторично изоставане в развитието на езиковата система на фона на синдром, сензорно увреждане, интелектуален дефицит, соматични проблеми, физически увреждания, хронични заболявания, продължителна хоспитализация и др.;
 • Разпад на езиковата система вследствие на придобито травматично увреждане на мозъка, инсулт, дегенеративни заболявания и др.;
 • Специфични разстройства в развитието на училищните умения на базата на различна етиология – езиков или когнитивен дефицит, сензорно-интегративна дисфункция, емоционално-поведенчески проблеми, др. (специфични обучителни трудности, специфични образователни потребности, дислексия, дисграфия, дискалкулия) с водещ симптом – нарушение в писането, четенето, смятането или овладяване на знаците и символите на писмения език. Логопедична диагностика и оценка на нарушенията на говора и езика.
 • Логопедична терапия на нарушенията на говора и езика.
 • Логопедът спазва строг индивидуален подход съобразен с възрастовата специфика, компенсаторните възможности на сетивните модалности и моториката, клиничните находки и степента на нарушението.

Развитие и усъвършенстване на комуникативните умения.

Консултирай се сега!

Свържете се с нас:

0877618373

Мнение на клиенти